快捷搜索:

小重山(宴太守张公内翰作)

小重山(宴太守张公内翰作)原文
碧瓦朱甍紫翠深。玻璃屏蔽里,锦为城。子胥英爽海涛横。玉堂人,于此劝春耕。
蒲月政当成。岩廊将去路,肯留行。江山雄胜为公倾。公惜醉,风月若为情。
小重山(宴太守张公内翰作)拼音解读
bì wǎ zhū méng zǐ cuì shēn 。bō lí píng zhàng lǐ ,jǐn wéi chéng 。zǐ xū yīng shuǎng hǎi tāo héng 。yù táng rén ,yú cǐ quàn chūn gēng 。
wǔ yuè zhèng dāng chéng 。yán láng jiāng qù lù ,kěn liú háng 。jiāng shān xióng shèng wéi gōng qīng 。gōng xī zuì ,fēng yuè ruò wéi qíng 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: